Buffet

MENU

Our
Menu

Asian Buffet
$17.00
Mini Buffet
$16.00
Asian Buffet
$19.00
Mini Buffet
$16.00
Mini Buffet
$21.00
Mini Buffet
$21.00
Healthier Buffet
$16.00
Asian Buffet
$13.00
Asian Buffet
$29.00
Asian Buffet
$9.80
Western Buffet
$20.00